FBpixel

Obchodní podmínky do 5. 1. 2023

Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup služeb a produktů na webu www.webovkypromamky.cz

Poskytovatel:

Wunder service s.r.o.

Božetěchova 2267/95, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO 04336631

Email: misa@webovkypromamky.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 89431

(dále také jen „Poskytovatel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb a online produktů prodávající / poskytovatele Wunder service s.r.o., kdy je tato obchodní společnost v textu těchto všeobecných obchodních podmínek označována také jako „Poskytovatel“, prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.webovkypromamky.cz či na dalších internetových službách uvedeného Poskytovatele vč. sjednání poskytování služby emailem.

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu (objednávku), a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelem souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelem a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovatelem zasláno zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatele v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelem bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelem se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatele či jeho další prezentace na webu obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen či rozsahu cen služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití. 

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatele, nebo zašle email či požadavek prostřednictvím formuláře na webových stránkách, a využije tak způsoby, které Poskytovatel v popisu svých produktů a služeb na svém webu stanoví.  

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

6. Objednávku odešle zákazník Poskytovateli provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle email či vyplní formulář na webových stránkách, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či produktu stanoveno jinak.

7. Poskytovatel bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem, na emailovou adresu zákazníka.

8. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatele, jemu spřízněných osob či tyto obchodní podmínky. 

9. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby, prezentované v rámci jeho internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

2. Poskytovatel je oprávněn žádat úhradu zálohy. V takovém případě skutečnost sdělí zákazníkovi a vystaví proforma fakturu s pokyny k úhradě zálohy. Zákazník bere akceptací těchto obchodních podmínek na vědomí, že záloha je nevratná, dojde-li k ukončení spolupráce z důvodů na kterékoliv straně po zahájení prací Poskytovatelem.

3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 14 dnů, není-li stanoveno v popisu služby či produktu jinak).

4. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po uhrazení celkové ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

5. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či produktu či do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.

6. Poskytovatel umožňuje úhradu některých svých služeb po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatel si vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části služby či zhotovení určité části díla, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny služby, nebude další část či části služby nadále zákazníkovi zpřístupněny či nebude ve zhotovení díla pokračováno.

7. V případě, umožní-li Poskytovatel úhradu ceny ve splátkách, je zákazník zavázán k úhradě celkové ceny produktů, služeb či díla, a v případě byť jediného prodlení se splátkou se stává splatnou celková sjednaná cena.   

8. Není-li na webu Poskytovatele či v objednávce stanoveno jinak, Poskytovatel přijímá úhradu svých služeb pouze v českých korunách.

9. Ukončí-li Poskytovatel a zákazník spolupráci předčasně, před realizací celé objednávky, a to z důvodů na kterékoliv straně, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu veškeré provedené práce, a to v ceně dle objednávky a provedl-li Poskytovatel na zadání zákazníka práce nad rozsah objednávky, tak také na tyto práce, a to v hodinové sazbě stanovené Poskytovatelem.

10. Poskytovatel není povinen předat zákazníkovi provedenou práci až do úplné úhrady ceny za celkovou práci. Poskytovatel je výhradním vlastníkem díla až do jeho úplného uhrazení.

IV. Další podmínky

1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí služby osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena.

2. V případě, že Poskytovatel pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty (např. pro přístup k online kurzům), je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému uživatelskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatele či ze vzdělávací akcích vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

4. Podnikatel si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatele, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatel oprávněn dobu poskytované služby prodloužit. 

V. Produkty a služby Poskytovatele a jejich dodací podmínky

1. Poskytovatel nabízí produkt „Tvorba webů a e-shopů“ dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, s tím, že termín dodání, rozsah poskytovaných služeb a cenu sjedná Poskytovatel se zákazníkem individuálně a tuto dohodu stvrdí vzájemně v emailu. Součástí této dohody bude rovněž uvedeno ujednání o autorských právech (licenci), je-li předmětem objednávky autorské dílo. Nestanoví-li smluvní strany jinak, poskytuje Poskytovatel k autorskému dílu nevýhradní, místně a časově neomezenou licenci. Cena za licenci bude na faktuře vyznačena zvlášť.

2. Produkt „Údržba webů“ bude dodán za cenu a dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, s tím, že termín dodání a rozsah poskytovaných služeb sjedná Poskytovatel se zákazníkem individuálně a tuto dohodu stvrdí vzájemně v emailu.  

3. Produkt „Textové služby“ (nebo také „Copy a Marketing“, obsah, obsahové strategie apod.) bude dodán za cenu a dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, s tím, že termín dodání a rozsah poskytovaných služeb sjedná Poskytovatel se zákazníkem individuálně a tuto dohodu stvrdí vzájemně v emailu. Součástí této dohody bude rovněž uvedeno ujednání o autorských právech (licenci), je-li předmětem objednávky autorské dílo. Nestanoví-li smluvní strany jinak, poskytuje Poskytovatel k autorskému dílu nevýhradní, místně a časově neomezenou licenci. Cena za licenci bude na faktuře vyznačena zvlášť.

4. Bude-li zákazník požadovat další úkony, konzultace, vícepráce či jiné plnění od Poskytovatele, nad rámec původně učiněné objednávky, ocení je Poskytovatel při jejich provádění hodinovou sazbou, kterou uvádí na svém webu, a zákazník se je zavazuje uhradit. S ohledem na charakter provádění prací není Poskytovatel povinen předem vyžádat si souhlas s celkovou cenou víceprací, k jejich plnění postačuje toliko zadání zákazníka k jejich realizaci (tedy jejich zadání Poskytovateli). Poskytovatel je oprávněn na vícepráce požadovat úhradu zálohy.

5. Zákazník zakoupí online kurz za podmínek stanovených v popisů této služby na webu Poskytovatele. Při koupi on-line kurzu může být Poskytovatelem zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen emailem či jinou, Poskytovatelem vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatele.

6. V případě e-booků, které se stahují z webového prostředí, zašle Poskytovatel zákazníkům odkazy či jinak zpřístupní odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto produktu.

7. Online či osobní konzultace (a to vč. konzultací nezbytných v rámci jiných zakoupených produktů) budou dodány dle podmínek a za cenu uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.

8. V případě skupinových akcí (a to jak online, například webinářů, tak živých setkání) si Poskytovatel vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.

9. Poskytovatel výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ služeb a produktů či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího z konzultací či obdobných služeb, se v případě nevyčerpání všech součástí (konzultací či individuálních lekcí apod.) z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací, cena je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části. Pro možnost odstoupení ze strany zákazníka se uplatní ust. IV.2 těchto podmínek. 

VI. Odstoupení od smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.  

2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení produktů online kurzy a e-booky Poskytovatel bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), či v případě úhrady ceny kurzu vyloučí z možnosti zakoupení kurzu další zákazníky pro limitovaný počet míst z důvodu osobní podpory, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb nabízených prostřednictvím stránek www.webovkypromamky.cz či dalších internetových služeb Poskytovatele vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů a služeb s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi. Uvedené ujednání se uplatní jen v případě, je-li zákazník spotřebitelem.

3. Poskytovatel výslovně upozorňuje zákazníky, že možnost využití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se uplatní, jen je-li zákazník spotřebitelem a neuplatní se ve vztazích mezi podnikateli.

VII. Reklamační podmínky pro nákup služeb

1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatele emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatel potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.

2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na emailovou adresu: misa@webovkypromamky.cz či písemně na adresu sídla Poskytovatele.

4. V případě, dojde-li k nefunkčnosti a/nebo nedostupnosti webu či jeho součástí či aplikací z důvodu zásahu zákazníka, robota, konfliktem pluginů nebo chyby v aktualizaci, problémů u poskytovatele hostingu, případně o neoprávněný zásah třetí osoby (hackerský útok), nepovažuje se uvedená nefunkčnost či nedostupnost webu za důvod k reklamaci dle tohoto článku. V případě, bude-li zákazník požadovat opravu webu z těchto uvedených důvodů, budou strany postupovat tak, že uzavřou objednávku na danou službu, v jejímž rámci sjednají cenu, termín plnění, případně další podmínky. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služeb. Poskytovatel neodpovídá za to, že po využití jím poskytované služby získá zákazník finanční či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.

2. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k jím poskytovaným službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či v rozporu nebo nad rámec udělené licence či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.  

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelemu a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatel.

6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 18. 10. 2022, kdy byly zveřejněny na stránkách www.webovkypromamky.cz.

Wunder service s.r.o.

VIP kontakt

Poznávací call